Dokumentai

  1. Dėl Lietuvos higienos normos HN 202011 Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai, patvirtinimo, pakeitimo
  2. Teikiamų papildomų paslaugų įkainiai
  3. Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo 
  4. NŠĮ, dirbančių pagal neformaliojo švietimo programas, pradžia ir trukmė
  5. Mokesčio už NVŠ mokėjimo tvarkos aprašas sprendimas ir priedas
  6.  Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašas 
  7. Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteiktas neformaliojo švietimo įstaigas tvarkos aprašas
  8. Popamokinių veiklų lankomumo apskaitos informacinės sistemos nuostatai
  9. Neformalaus vaikų švietimo koncepcija
  10. Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas