Dokumentai

  1. Dėl Lietuvos higienos normos HN 202011 Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai, patvirtinimo, pakeitimo
  2. Teikiamų papildomų paslaugų įkainiai
  3. Dėl NVŠ lėšų skyrimo ir naudojimo sutarčių pasirašomų 2019 metais galiojimo termino ir finansuojamų mėnesių nustatymo
  4. Sprendimas ir aprašas dėl mokymo lėšų skyrimo naudojimo ir perskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo
  5. Mokesčio už NVŠ mokėjimo tvarkos aprašas sprendimas ir priedas
  6. Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2019 metais sprendimas ir tvarkos aprašas
  7. Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteiktas neformaliojo švietimo įstaigas tvarkos aprašas
  8. Bendrosios programos ir išsilavinimo standartai.Priešmokyklinis,pradinis ir pagrindinis ugdymas
  9. Neformalaus vaikų švietimo koncepcija
  10. Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas