Centro tarybos sudėtis patvirtinta:

KAUNO MOKSLEIVIŲ TECHNINĖS KŪRYBOS

CENTRO TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2019-01-15 d. Nr. CT- 1

Kauno moksleivių techninės kūrybos centro taryba – yra aukščiausia savivaldos  institucija, kuri atstovauja mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) bei vietos bendruomenei, telkianti mokinių, jų tėvų (globėjų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems Centro veiklos tikslams numatyti ir uždaviniam spręsti.

CENTRO TARYBOS SUDĖTIS 2019-2020 m.

Danguolė Čiurlionienė – Centro tarybos pirmininkė

Dalia Narkevičiūtė – Centro tarybos sekretorė

Centro tarybos nariai:

Algimantas Šeinauskas

Diana Zaksaitė

Ivanas Kuzminas

Vesta Kubiliūtė

Ignas Pivoriūnas

Kristina Užgalytė

Diana Mykolaitienė

Jolita Kaučikaitė-Radvilienė

Vaida Svetnickienė