PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS

1. Ugdymo turinys Centre planuojamas ir detalizuojamas Mokytojų tarybos nustatyta tvarka.

2. Būrelių veiklos programas rengia būrelių vadovai, metodinės tarybos teikimu jas tvirtina Centro direktorė.

3. Būrelių vadovai ugdymo turinį planuoja pagal programai skiriamų valandų skaičių.

4. Planuodamas ugdymo procesą būrelio vadovas planuoja ir vertinimą, jį sieja su mokymosi tikslais atsižvelgdamas į mokinių mokymosi patirtį ir gebėjimus.

5. Vertinimo metodus būrelių vadovai derina tarpusavyje, aptaria su mokiniais ir jų tėvais.

6. Apie mokymosi sėkmę mokinių tėvai žodžiu ar raštu informuojami Centro nustatyta tvarka.

MOKSLO METŲ TRUKMĖ

Mokslo metų trukmė – 40 savaitės
Mokslo metai: Rugsėjo 1 d. – Birželio 30 d.
Vasaros atostogos: Liepos 1 d. – Rugpjūčio 31 d.

MOKINIŲ ATOSTOGŲ DATOS

Vasaros atostogos nuo liepos 1d. iki rugpjūčio 31d.

DIREKTORIAUS DARBOTVARKĖ

PROGRAMŲ PASIRINKIMO GALIMYBĖS

Mokiniai gali laisvai rinktis veiklos sritį ir dalyvauti kelių būrelių veikloje:

• 7-10 metų vaikams parengtos pradinio ugdymo programos.

• 11 – 19 metų mokiniams parengtos pagrindinio ugdymo programos.

• Mišrios ugdymo programos skirtingo amžiaus ugdytiniams.