MTKC tikslai, uždaviniai PDF Spausdinti El. paštas

TIKSLAI

Plėtoti vaikų ir jaunimo socializacijos galimybes, skatinančias pilietinės ir kultūrinės brandos ugdymą.

Ugdyti mokinių asmenines, profesines, socialines kompetencijas per saviraiškos, pažinimo ir lavinimosi poreikius.

Kurti saugias ir geras sąlygas mokinių užimtumui Centre, atsižvelgiant į šiuolaikines poreikių tendencijas.

 

UŽDAVINIAI

 • Kurti ugdymui(si) palankų psichologinį klimatą ir ugdymo(si) erdvę, užtikrinti sveiką ir saugią ugdymosi aplinką.
 • Teikti kokybišką ugdymą pagal Centro parengtas neformaliojo vaikų švietimo programas, užtikrinančias mokinių nuostatas pažinti, lavinti ir tobulėti.
 • Taikyti naujus ugdymo metodus, ieškoti įvairesnių užimtumo formų ir būdų, atitinkančių šiuolaikinės tendencijos poreikius.
 • Tenkinti ir skatinti mokinių kūrybos saviraišką, sudarant sąlygas dalyvauti miesto, šalies ir tarptautiniuose renginiuose.
 • Vykdyti edukacines programas, ugdančias mokinių profesinius gebėjimus, tobulinančias praktinio darbo įgūdžius.
 • Sudaryti palankias sąlygas specialiųjų poreikių vaikų kūrybiškumo lavinimui.
 • Plėsti ir aktyvinti ugdymo institucijų tarpusavio ryšius, skleidžiant pedagoginę patirtį, skatinant bendruomeniškumą.
 • Teikti metodinę pagalbą švietimo įstaigų darbuotojams, bendradarbiauti diegiant metodines naujoves.
 • Teikti ugdymo įstaigoms maketavimo,spausdinimo ir dauginimo paslaugas.
 • Aprūpinti miesto ugdymo įstaigas mokykline dokumentacija ir metodine literatūra.
 • Teikti transporto paslaugas ugdymo įstaigoms švietimo programoms įgyvendinti bei pažintinei, kultūrinei veiklai organizuoti.
Puslapis atnaujintas 2017-09-15 12:31:39.